پنیر نیمه نرم

آبان ۲, ۱۳۹۵

انواع پنیر – پنیر سوئیسی

صدها نوع پنیر مختلف وجود دارد. ایجاد انواع و طعم های مختلف پنیرها به دلیل استفاده از گونه های مختلف باکتریها، میزان متفاوت چربی شیر، تفاوت […]